Företag – att lyckas utan att offra sin hälsa

Jag erbjuder individer och organisationer vägledning för att lyckas med olika typer av krävande prestationer. I min holistiska grundhållning erbjuder jag inte bara vägledning att lyckas med en prestation utan också utveckling av psykologiska färdigheter som sätter utmaningen i ett större livsperspektiv. Jag hjälper dig som är chef eller har annan utsatt position på företaget att förändra beteenden så att prioriteringarna på ert företag balanseras och stämmer överens med målbilden.

Jag kan aldrig ge garantier för att en klient kommer att lyckas med att till exempel vända ett företags negativa trend genom att samarbeta med mig. Mitt arbete handlar om att utveckla och stärka mina klienters styrkor och färdigheter, förändra beteenden och lägga grunden till ett långsiktigt och hållbart sätt att hantera nyckelfrågor för företaget. Mina arbetsmetoder är speciellt utvecklade för att hjälpa hårt satsande företag att nå högt uppsatta mål, och att de inblandade mår bra medan man gör det. Jag arbetar med prestationspsykologisk rådgivning som utgår från vetenskaplig forskning och metod och beprövad erfarenhet. Tonvikten ligger på humanistisk prestationspsykologisk rådgivning i kombination med change management tillämpat ur ett holistiskt perspektiv. Tanken är att främja önskade beteenden och utveckla sunda miljöer för individer att prestera i.

Exempel på klientuppdrag inom företag

  • En företagsledare har svårt att hantera högt satta resultatkrav.
  • En företagsledare får inte balansen mellan yrkeskarriären och privatlivet att gå ihop.
  • En arbetsgrupp presterar dåligt på grund av dåligt ledarskap och avsaknad av mål och vision.
  • En medarbetare upplever att hens prestation inte duger i kollegornas ögon och mår dåligt av att gå till jobbet.